O NÁS - ITDA Group SlovakiaInformation / Informácie

If you’re getting ready to get certified in scuba diving or you are ready to up your certification to a more advanced level, we are the right choice for your scuba education.

Ak sa chystáte získať certifikát v potápaní alebo ste pripravení na zvýšenie vašej kvalifikácie na pokročilejšiu úroveň, sme tou správnou voľbou pre vaše potápačské vzdelávanie.

We are an experienced dive center teaching sports and technical diving. You can be confident with our training techniques and teaching methods. Diving is not only our business but also our passion. You will find learning from us a whole lot more fun.

Sme skúsené potápačské centrum a vyučujeme športové, technické a jaskynné potápanie. Môžete si byť istí s našimi vzdelávacími technikami a metódami výučby. Potápanie nie je len naša práca, ale aj naša vášeň. Pri našom výcviku zažijete oveľa väčšiu zábavu.

We have certified hundreds of students in all level sport, technical and cave diving qualification.

Certifikovali sme stovky študentov vo všetkých úrovniach športového, technického a jaskynného potápania.

Our instructors handle only small groups of students in scuba diving class, because developing skills when it comes to scuba diving is essential for your safety, so we don’t skimp here. If you feel you won’t get enough one on one time with the instructor to really master diving skills, then we can offer you different class approach to take!

Inštruktori pracujú iba s malými skupinami študentov v jednotlivých kurzoch potápania, pretože rozvoj zručností, pokiaľ ide o potápanie je dôležitý pre Vašu bezpečnosť, takže v tomto smere nešetríme. Ak máte pocit, že nebudete mať dostatok času jeden na jedného s inštruktorom aby ste naozaj zvládli potápačské zručnosti, potom Vám môžeme ponúknuť iný prístup a spôsob výučby!

The last thing you want is to take a scuba diving course from an instructor with stale teaching methods and no real passion for diving. An instructor who is really passionate and knowledgeable will take classes each year to keep up with certifications or to learn the latest diving techniques and equipment. Also, a passionate diving instructor will also be a passionate diver who takes plenty of dive trips just for the fun of it!

Posledná vec, ktorú chcem je, aby ste absolvovali potápačský kurz u inštruktora, ktorý vyučuje so zastaranými metódami a nemá žiadnu skutočnú vášeň pre potápanie. Inštruktor, ktorý je naozaj vášnivý potápač a má záujem získavať vedomosti sa bude učiť a pracovať na sebe každý rok, aby udržal krok s certifikáciou alebo sa učil najnovšie potápačské techniky a používal kvalitné vybavenia. Vášnivý potápačský inštruktor je taktiež vášnivý potápač, ktorý realizuje mnoho potápačských výletov len tak pre zábavu!

When it comes to the underwater environment, you’re dealing with very sensitive eco-systems, so be sure that our diving instructors are ethical enough to care for those eco-systems and to teach our students to do the same.

Pokiaľ ide o podvodné prostredie, máte čo do činenia s veľmi citlivými ekosystémami, takže buďte si istí, že inštruktori potápania sú dosť etický a starajú sa o tento ekosystém a učia našich študentov, aby urobili to isté.

Snorkeling is a good way to have more fun with your diving, especially during surface intervals. Our diving instructors will teach you snorkeling techniques that will boost your confidence in the water and make your overall diving experience more enjoyable.

Šnorchlovanie je dobrý spôsob, ako mať viac zábavy s vaším potápaním a to najmä počas času, keď nepotápate. Naši inštruktori potápania vás naučia techniky potápania na nádych a šnorchlovania, ktoré podporia Vašu dôveru vo vode a doplnia váš celkový zážitok s potápania, ktorý tak bude zábavnejší.

Scuba instructors who certify our courses hold high standards or require the kind of skill mastery needed to really be safe in the water. A diving instructor sometime holds some students back if they haven’t mastered the necessary skills for safety and efficiency in the water and propose extended training program.

Potápačsky inštruktori, ktorí certifikujú naše kurzy dodržujú vysoký štandard, ale vyžadujú zvládnutie určitých zručnosti potrebných k bezpečnému pobytu vo vode. Inštruktor potápania niekedy vyžaduje od niektorých študentov viac opakovaní cvikov, ak nezvládajú zručnosti nevyhnutné pre bezpečný a efektívny pobyt vo vode a v prípade potreby vám navrhnú rozšírený vzdelávací program.

Scuba diving is a great sport, but it can be a little scary. Finding an experienced scuba instructor who can teach you essential skills and build your confidence with scuba diving is the best way to get started and you are in the right place.

Potápanie je skvelý šport, ale niekedy môže byť trocha desivý. Vyhľadajte skúseného inštruktora potápania, ktorý vás môže naučiť základné zručnosti a bude budovať dôveru v potápanie, čo je najlepší spôsob, ako by ste mali začať a preto ste na správnom mieste.

ITDA Group in Slovakia is able to offer local support in Slovak, Czech or English assistance to ITDA Sports and Technical Divers, Instructors and IHMP Medical Training and products.

ITDA Group na Slovensku je schopná ponúknuť lokálnu podporu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku pre výcvik ITDA športových a technických potápačov, inštruktorov a IHMP zdravotnícke vzdelávacie programy.

Naším cieľom je znížiť administratívu na absolútne minimum s možnosťou on-line certifikácie.